Ponieważ jednak wniosek ten opiera się na pojedynczym studium przypadku jednego regionu górskiego w północno-wschodniej części Kaszub, należy go powielić w różnych typach systemów agroturystycznych na obszarach górskich w innych częściach świata. Ponadto badanie to ograniczało się do oceny krótkoterminowych korzyści ekonomicznych uzyskanych przez rolników z agroturystyki oferującej pokoje Kaszuby i nie dotyczyło kwestii wpływu agroturystyki na środowisko i społeczeństwo oraz efektów zewnętrznych ani nie badało długoterminowej stabilności systemu. Są to zagadnienia, które zasługują na dalsze badania w przyszłości.

Chociaż w przypadku jakim są pokoje Kaszuby które przyniosły korzyści rolnikom, agroturystyka nie jest magiczną strategią rozwiązania wszystkich problemów rozwoju rolnictwa w środowiskach górskich w północno-wschodniej Tajlandii lub gdzie indziej na świecie. Dlatego planiści planujący rozwój agroturystyki wynajmującej pokoje Kaszuby na nowych obszarach powinni mieć na uwadze, że tylko niektóre obszary górskie charakteryzują się malowniczymi krajobrazami i przyjemnym klimatem poszukiwanymi przez turystów i tylko niektóre z tych miejsc są łatwo dostępne z dużych skupisk ludności. Co więcej, nawet na obszarach, gdzie warunki lokalne sprzyjają rozwojowi agroturystyki, tylko część rolników górskich posiada wiedzę, umiejętności i środki niezbędne do wykorzystania szans, jakie daje taki rozwój. Niemniej jednak z naszych badań wynika, że w odpowiednich warunkach rozwój agroturystyki oferującej pokoje Kaszuby może być korzystny dla rolników górskich.